Privacy

Contactformulier aangaande privacy

Een PDF van het privacy beleid kun je [hier] downloaden. 

Inleiding

Dit is het privacybeleid van X Media and Marketing, handelend onder de naam Lourens Magazine & Events, (hierna: “XMAM”). Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op onze magazines en de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites, webwinkels en andere diensten en producten van XMAM. In dit privacybeleid lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. XMAM respecteert de privacy van haar abonnees en klanten. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 augustus 2021.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN CONTACT

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van de diensten van XMAM is steeds X Media and Marketing, gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende aan de (1821 BE) Schermerweg 29A in Alkmaar (KvK 77540638).

Via dit contactformulier en/of via X Media and Marketing, ter attentie van M. Tiebie, Schermerweg 29A, 1821 BE Alkmaar, kun je altijd contact opnemen met vragen over dit privacybeleid.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

XMAM verkrijgt op verschillende manieren persoonsgegevens die zij voor diverse doeleinden gebruikt.

Afname abonnement, product of dienst
Wanneer je een abonnement afsluit op één of meerdere uitgaven van XMAM of (via onze webshop), producten (zoals publicaties) of diensten (zoals evententree) van XMAM afneemt, verwerken wij jouw contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens). Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens over jouw gebruik, zoals de status van je abonnement(en) en gegevens die je aan ons verstrekt in het kader van – bijvoorbeeld – een evenement waarvoor je je aanmeldt.

Deze gegevens gebruiken wij om de overeengekomen abonnementen, producten en/of diensten uit te kunnen voeren en te leveren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

We kunnen jouw gegevens gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van XMAM om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Bezoek aan een website van XMAM
XMAM biedt verschillende websites aan. Als je (één van) onze websites bezoekt, verzamelen wij een aantal gegevens over jouw bezoek en het apparaat waarmee jij de website hebt bezocht, zoals je IP-adres, jouw surfgedrag en je interesses. Dit doen wij met cookies en vergelijkbare technieken.

Deze gegevens gebruiken wij om het gebruik van onze websites te verbeteren en om jouw gericht aanbiedingen te kunnen doen en content en advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses. Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Als je een account hebt en bent ingelogd, kunnen we de gegevens ook koppelen aan je account. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, hangt af van het type cookies. Voor zover het gaat om functionele cookies is de grondslag de uitvoering van de overeenkomst. Voor analytische cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy is dat het gerechtvaardigd belang van XMAM om haar websites te verbeteren en te optimaliseren. Andere cookies, zoals tracking cookies, zullen wij slechts plaatsen met jouw voorafgaande toestemming. In het cookie statement kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Account
Op sommige websites van XMAM is het mogelijk een account aan te maken. Met een account krijg je toegang tot bepaalde (premium) content en ontvang je speciale aanbiedingen. Als je een account aanmaakt, vul je zelf bepaalde (persoons)gegevens in. Je kunt ook bepaalde interesses instellen en wijzigen.

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in dit verband is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, namelijk het aanmaken en het uitvoeren van je account

Wanneer je hier toestemming voor geeft, kunnen wij de informatie over je gebruik van een website van XMAM, die wij door middel van cookies en vergelijkbare technieken verzamelen, koppelen aan je account, zodat we je gebruik van de verschillende diensten van XMAM kunnen analyseren en wij onze diensten en communicatie beter op je wensen kunnen afstemmen.

We kunnen de gegevens verzameld binnen een account gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van XMAM om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Communicatie van XMAM
Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van XMAM, bijvoorbeeld door je te abonneren op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je een account hebt of via de footer in de nieuwsbrief, kun je beheren over welke onderwerpen je berichten wilt ontvangen.

Na aankoop van een van onze producten en/of diensten kunnen wij je communicatie sturen over gelijksoortige producten of diensten van XMAM, tenzij je bij aankoop hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van XMAM om marketingactiviteiten te kunnen ontplooien.

Je kunt je altijd afmelden voor communicatie van XMAM via de link onderaan elk ontvangen bericht. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Link-tracking
Wij kunnen zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar een van onze website en jou herkennen als je onze websites bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming.

Deelname aan online acties en prijsvragen
Via verschillende kanalen kunnen wij jou de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. De gegevens die je ons in dat geval verstrekt gebruiken wij om de online actie of prijsvraag uit te voeren, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je (gepersonaliseerde) communicatie te sturen, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je wordt daar indien nodig nader over geïnformeerd bij de betreffende actie.

We kunnen de gegevens verzameld in het kader van een actie gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van XMAM om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Sociale media
XMAM is op verschillende sociale media te vinden, waaronder Facebook, Instagram en Twitter. Als je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Deze informatie kunnen wij gebruiken om het bereik op sociale media te meten en te verbeteren. De grondslag is een gerechtvaardigd belang van XMAM om haar sociale media activiteiten te verbeteren.

XMAM maakt verder gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook Custom Audiences . Op deze manier kan XMAM zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Hiertoe kan XMAM gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is steeds je voorafgaande toestemming.

Marktonderzoek
Als je meedoet aan een marktonderzoek van XMAM, zullen de door jou verstrekte gegevens door ons worden verwerkt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

Contact met leden- en klantenservice
Als je contact opneemt met onze klantenservice, verstrek je bepaalde contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om jou vraag of verzoek af te handelen, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. We kunnen je vraag opslaan om je later beter behulpzaam te zijn en ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van XMAM haar dienstverlening te verbeteren.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jij de persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van XMAM. Meer concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld abonnementenbeheer, technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor XMAM. XMAM draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Met deze partijen heeft XMAM een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken in opdracht van XMAM.

Partners
XMAM kan samenwerken met partners, bijvoorbeeld in het kader van het leveren van diensten, een prijsvraag of actie. Deze partners kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover duidelijk geïnformeerd voordat je de informatie voor dit doeleinde verstrekt of de dienst afneemt..

Overig
Voor het overige verstrekt XMAM alleen persoonsgegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

BEVEILIGING

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Abonneegegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de abonneegegevens en op deze medewerkers rust een vertrouwelijkheidsverplichting.

JOUW RECHTEN

Veel van onze websites geven je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Overigens kan je een beroep doen op de volgende rechten:

 

Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kun je een email sturen via dit contactformulier of een brief richten via X Media and Marketing, ter attentie van M. Tiebie, Schermerweg 29A, 1821 BE Alkmaar. XMAM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, reageren.

DOORGIFTE BUITEN DE EER

XMAM kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of gebruikmaken van servers die zich buiten de EER bevinden.

XMAM zal jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, slechts doorgeven naar derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of een ander adequaatheidsbesluit heeft genomen, dan wel passende waarborgen worden geboden zoals of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

OVERDRACHT ONDERNEMING

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van XMAM worden overgedragen aan een derde partij of kan XMAM fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. XMAM zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.

Contactformulier aangaande privacy

heer
mevrouw
vier plus twee =

* Deze velden zijn verplicht.